Lejebetingelser

1.Almindelige betingelser:

Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Udlejers seneste prisliste, som er gældende findes på www.danogruppen.dk. Lejebetingelser på www.danogruppen.dk går forud for andre trykte lejebetingelser, da opdateringer altid sker her først.

2. Udlejers ydelser og afregning heraf:

Materieludlejning – transport mellem lejer / udlejers plads og retur. Kørsel med maskiner hvor udlejer levere/henter maskiner, faktureres med 0 – 8km. 0kr. / 8 – 15km. 300kr. Alle priser er inkl. moms.

3. Lejerens pligter:

Det påhviler lejer at sikre, at materiellet og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og, at det opstilles på bæredygtig grund. Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/plader m.m., foretages, anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Lejer og/eller hans ansatte er ansvarlig for, at arbejdsoperationerne udføres således, at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes.

4. Ansvar og forsikring:

Lejer bærer ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side. Det gælder f.eks. skader på ting, personer og materiel, som skyldes forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene og arbejdspladsen eller lignende forhold, hvorunder materiellet anvendes. Lejer bærer risikoen for beskadigelser af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v,. Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte eller indirekte tab eller følgeskader. Dette gælder f.eks. ved maskinskader, arbejdsstandsninger, forsinkelser, følger af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige påbud, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Udlejer har tegnet kaskoforsikring, som dækker beskadigelse af materiel og mandskabsvogne, som er på udlejers hjemmeside www.danogruppen.dk. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko, som altid skal betales af lejer. Selvrisiko ansættes ud fra materiellets nyværdi på skadetidspunktet. Lejer bærer hele risikoen for skader, som ikke er dækket af den tegnede kaskoforsikring. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarlig aflåst, og mindre maskiner til værdi 0-75000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb. I tilfælde af at lejer/ bruger har handlet uagtsomt, kan forsikringsselskabet eller Danogruppen ApS kræve erstatningen betalt af lejer (regres). Der er kun dækning i Danmark. Forsikringen dækker kun ved Rettig betaling. Forsikringen dækker ikke ved groft uagtsomt brug eller ved forset, samt ved ulovlig brug af materiellet. Forsikring dækker ikke ved på skurvogne der er glemt med trukket håndbremse og glemt slukning af komfur.

Selvrisiko ved ansvar- og/eller kaskoskade:

Nyværdi på skadetidspunktet Selvrisiko

0 – 10.000 kr. 5.000 kr.

10.001 – 100.000 kr. 15.000 kr.

Over 100.001 kr. 25.000 kr.

5. Tilbud og priser:

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordre er excl., moms. Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. Lejepriserne på www.danogruppen.dk går forud for trykte katalogpriser o.l., idet opdateringer altid sker her først. For ethvert tilbud overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende “Almindelige betingelser for leje af maskiner m.m.”. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i tre uger og afgives altid med forbehold for mellemleje. Udgifter til brændstof, rengøring, klinger, diamantforbrug, skærpning, sandpapir og andre forbrugsmaterialer kommer i tillæg til lejen. Ved månedsleje beregnes 30 dage, faktureres dog efter faktiske dage pr. måned.

6. Fakturering og betaling:

Erhverv: Udlejer fakturerer erhvervskunder ved hver afsluttet lejeaftale, 8 dage netto kontant. Ved lang tids leje faktureres der den 1. og 15. i måneden, med 8 dages netto kontant. Fakturarabat er betinget af, at fremsendt faktura betales senest på forfaldsdato. Ved overskridelse af forfaldsdato samt i tilfælde af lejers betalingsstandsning/konkurs er udlejer berettiget til at modtage det fulde bruttobeløb. Såfremt en betaling for en leverance ikke er sket rettidigt, er udlejer – uden at dette pådrager ham noget erstatningsansvar – berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til lejer uanset, om leverancerne har nogen indbyrdes sammenhæng. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling. Hvis betalingsbetingelserne misligholdes, forbeholder udlejer sig ret til afhentning af materiellet på arbejdspladsen eller, hvor det måtte findes, og alle hertil forbundne omkostninger skal altid betales af lejer. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdag i henhold til faktura påbegyndes tilskrivning af renter med 2% pr. påbegyndt måned til betaling sker. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstidspunktet dermed udskydes. Udlejer kan kræve forudbetaling af leje og sikkerhedsstillelse af depositum eller anden sikkerhed for betaling af ydelsen. Faktura fremsendes på mail.

Privat: Leje for den aftalte vare betales netto kontant eller på mobilpay, før udlevering af maskinen, der udstedes faktura ved hver lejeaftale. Der betales depositum på 2gange af dagsleje. Aftaler jf. punkt 6 er også gældende for privates leje hos Danogruppen ApS.

7. Lejemålets løbetid og ophør:

Dagsleje regnes som 24 timer, for materiel med timetæller er 1dag 8 arbejdstimer.

Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på leverings/lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug, før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning, der fremgår af ordrebekræftelse/betjenings vejledning. Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, – at det lejede anvendes på forskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, – at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, – at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, – at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personale, – at betjenings- og belastningsforskrifter følges, – at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort. Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler. Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden. Reparationer på udlejers materiel, må kun udføres af udlejer eller af en af udlejer anvist reparatør. Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning. Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang til at inspicere det udlejede materiel.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader, elkabler, nøgler m.m. erstattes af lejer. Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse.
Ved driftstop, tyveri, start/stop problemer etc. Af det lejede materiel, SKAL udlejer ha besked omgående på tlf. 9392 1166.

8. Sted for afgørelse af tvistigheder (Værneting).

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende. Enhver tvist mellem udlejer og lejer, som måtte opstå i forbindelse med lejeaftaler, og som ikke kan bilægges i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg som første instans.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Alle priser er excl. Moms, Miljø og forsikring.

Inden lejeaftale indgås, privat som erhverv skal der ved leje første gang, signeres på skriftlig aftale med lejebetingelser/regler. Denne aftale vil så være gældende for fremtidige lejeaftaler.

Priser:

Rengøring af maskiner som ikke er afleveret i rengjort stand 300kr. pr. påbegyndt ½ time.(ekskl. moms)

Påfyld af benzin, lejer kan selv påfylde inden aflevering 17kr. pr. liter.

Påfyld af diesel, lejer kan selv påfylde inden aflevering 17kr. pr. liter.

Ud kalder tillæg ved fejl/driftstop som ikke kan tillægges udlejer 500kr. pr. time. (ekskl. moms)